Nowe/Stare Miasto Oświęcim – zagospodarowanie fragmentu śródmieścia

Praca nagrodzona w konkursie pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze Starego Miasta, której realizacja pozwoliłaby na podniesienie jakości przestrzeni publicznej podkreślając szczególny kontekst kulturowy. W części śródmiejskiej – zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej/Wydział Kultury i Sztuki, w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 11.02.1987 roku – ochroną konserwatorską objęty jest układ urbanistyczny z XIV/XV w. z rynkiem otoczonym blokami zabudowy zamkniętej owalem dawnych obwarowań wraz z nieregularnym zagęszczeniem uliczek w rejonie wlotów do Starego Miasta, oraz zespół zabudowy starego miasta z przełomu XIX i XX w. z głównymi dominantami, które stanowią zamek, kościół i klasztor. Uzasadnieniem wpisu jest „ochrona planu urbanistycznego i zachowanej sylwety starego miasta”.

Konkurs stwarza szansę projektu zagospodarowania terenów w rejonie Starówki, który porządkowałby tę część Oświęcimia jednocześnie dając początek szerszej wizji rozwoju centrum miasta dążącej do stworzenia sieci przestrzeni publicznych od Rynku poprzez planowane Ogrody Europy, kładkę pieszą do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau jak i w kierunku dworca kolejowego. Poszukiwanie idei kompozycyjnych powinno zostać poprzedzone analizą urbanistyczną zarówno historycznego centrum oraz terenów na przeciwległym brzegu rzeki. Kształtowanie zadanej przestrzeni należy rozważyć w kontekście rozwoju funkcji miejskich, kierunków integrowania struktury zagospodarowania terenów, mając na uwadze proces rozwoju i rewitalizacji całego śródmieścia. Projekt powinien dążyć do stworzenia przestrzeni dla aktywności mieszkańców i turystów wykorzystując bliskość zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Dolina Dolnej Soły”.