STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika – praca finałowa

„Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości”

Teren objęty konkursem to fragment obszaru zabytkowego objętego ochroną konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych – część terenu Starego Miasta, mieszcząca się w obrębie murów miejskich wraz z przyległym obszarem – miejsce fos i wałów obronnych, stanowiący komponowany układ alei i dróg parkowych, powstałych w wyniku zamierzonych działań zagospodarowania terenu dawnych fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych, jako terenów spacerowych wokół Starego Miasta. Teren położony jest pomiędzy Aleją spacerową wzdłuż rzeki Iny a ulicą Marii Skłodowskiej – Curie. Od strony południowej przylega do ul. Kazimierza Wielkiego z parkiem Jagiellońskim po drugiej stronie ulicy i skrzyżowania ul. Bydgoskiej z Obwodnicą Staromiejską.

„Stargardzianie – Ojczyźnie”

  • Pomnik idei, a nie zdarzenia, czy też konkretnej osoby,
  • Pomnik powinien być realizacją, z którą identyfikować się będą wszyscy Stargardzianie, wszyscy Polacy, powinien łączyć, a nie dzielić,
  • patriotyzm należy rozumieć bardzo szeroko, jako pracę na rzecz Ojczyzny, dla dobra kraju i narodu, walkę o Jej Niepodległość, wierność zasadom, wypełnianie obowiązków obywatelskich, społecznych, politycznych, zawodowych.