Stargardzianie – Ojczyźnie

Praca finałowa

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika
„STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE
W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”
Teren objęty konkursem to fragment obszaru zabytkowego objętego ochroną konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych – część terenu Starego Miasta, mieszcząca się w obrębie murów miejskich wraz z przyległym obszarem – miejsce fos i wałów obronnych, stanowiący komponowany układ alei i dróg parkowych, powstałych w wyniku zamierzonych działań zagospodarowania terenu dawnych fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych, jako terenów spacerowych wokół Starego Miasta. Teren położony jest pomiędzy Aleją spacerową wzdłuż rzeki Iny a ulicą Marii Skłodowskiej – Curie. Od strony południowej przylega do ul. Kazimierza Wielkiego z parkiem Jagiellońskim po drugiej stronie ulicy i skrzyżowania ul. Bydgoskiej z Obwodnicą Staromiejską.

„STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE”
• Pomnik idei, a nie zdarzenia, czy też konkretnej osoby,
• Pomnik powinien być realizacją, z którą identyfikować się będą wszyscy Stargardzianie, wszyscy Polacy, powinien łączyć, a nie dzielić,
• patriotyzm należy rozumieć bardzo szeroko, jako pracę na rzecz Ojczyzny, dla dobra kraju i narodu, walkę o Jej Niepodległość, wierność zasadom, wypełnianie obowiązków obywatelskich, społecznych, politycznych, zawodowych.